Innskytervalg

Innskytere* i Sparebanken Øst kan stemme frem kandidater til forstanderskapet, bankens øverste myndighet.

Tid: Mandag 24. februar 2020, kl. 19.00
Sted: Consto Arena, Mjøndalen

De som ønsker å delta på valgmøtet, må hente stemmerettsbevis ved ett av bankens kontorer innen fredag 21. februar 2020, kl. 15.00.

Valgkomiteens innstilling
Oversikt over innskytervalgte representanter pr. 29.03.19
Bankens vedtekter pr. 2020

* Stemmeberettigede ved valget er de innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige kunder sitt sete i Drammen kommune slik kommunen var pr. 01.01.19 og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner.

Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter. Representant for annen innskyter må forevise fullmakt.

Valgperioden for nyvalgte vil starte på forstanderskapets møte 26.03.20.

Etter vedtekter vedtatt i forstanderskapsmøte 29.01.20, ble antall innskytervalgte medlemmer fra Drammen økt fra 3 til 4 til bankens forstanderskap. Valgperioden er 4 år. Det presiseres at medlem må komme fra Drammen kommune slik kommunen var pr. 01.01.19. Se for øvrig bankens vedtekter. Det er ingen andre innskytervalgte medlemmer eller varamedlemmer på valg i år.