Innskytervalgmøter

Innskytere* i Sparebanken Øst kan stemme frem kandidater til forstanderskapet, bankens øverste myndighet.

Tid: Mandag 18. februar 2019, kl. 18.30
Sted: Consto Arena, Mjøndalen

Etter valgene vil vi ønske velkommen til foredrag vedrørende cybersikkerhet, trusler og trender i finansbransjen.

Det vil også bli bevertning.

Det skal velges 2 medlemmer til bankens forstanderskap – 1 medlem fra Nedre Eiker og 1 medlem fra Drammen. Valgperioden er 4 år.

De som ønsker å delta på valgmøtet, må hente stemmerettsbevis ved et av bankens kontorer innen torsdag 14. februar 2019, kl. 15.00.

Valgkomitéens innstilling
Oversikt over innskytervalgte representanter pr. 2019

* Stemmeberettigede ved valget er de innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige kunder sitt sete i Øvre Eiker, Nedre Eiker eller Drammen kommuner og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner.

Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter. Representant for annen innskyter må forevise fullmakt.

Valgperioden for nyvalgte vil starte på forstanderskapets møte 28.03.19.

Hokksund/Drammen, 22. januar 2019

Frank Borgen
forstanderskapets leder