Konto og plassering

 

Vi tilbyr ulike produkter for den daglige drift i din bedrift. La oss hjelpe deg med å øke avkastningen.

 

Kontakt oss i dag

 

Våre produkter

Bankinnskudd+
Bedriftsinnskudd+ er et nytt produkt som Sparebanken Øst nå lanserer. P.t. er renten på 1.65% og har 31 dagers oppsigelse.


Driftskonto
Driftskonto benyttes til alle typer inn- og utbetalinger.

Den er enkel å bruke sammen med kort og andre betalingstjenester som f.eks. Nettbedrift. Renter kapitaliseres årlig. Driftskonto kan knyttes mot kassekreditt. For å opprette en driftskonto må det innleveres firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder, og både de som tegner for firma og de i bedriften som skal disponere kontoen må vise pass. Det skal alltid være innmeldt minst én person som disponent på driftskonto.

Skattetrekkskonto
Dersom du har ansatte, har du krav om å sette av skattetrekket på en egen konto. Hos oss får du en skattetrekkskonto som oppfyller kravene i skattebetalingsloven. Bedriften betjener skattetrekkskontoen via nettbedrift.


Plasseringskonto Nibor
Plasseringskonto Nibor følger 3 måneders Nibor-rente fratrukket en avtalt margin i prosentpoeng.

Renten vil derfor endre seg i takt med markedet. Renten reguleres hver dag kl. 12.00 med basis i 3 mnd. Nibor og fremkommer på nettsidene til Oslo Børs. Banken sender hver måned ut renteoversikt for kontoen.

Nibor er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode. 3 måneders Nibor er rentenivået for midler plassert over samme tidshorisont i det norske markedet. Flere faktorer er sentrale i rentedannelsen som blant annet signalrenten fra Norges Bank. Signalrenten er den renten bankene får på innskudd i sentralbanken, og rentene bankene må betale på kortsiktige lån fra sentralbanken (dagslånsrenten). Sentralbanken styrer hvilket rentenivå markedet skal holde seg innenfor med sentralrenten når pengemarkedsrenten Nibor dannes.


Innskudd med binding 6/12 mndr.
Innskudd med bindingstid er utviklet for deg som har et større beløp og ser plassering i bank som et aktuelt alternativ i en gitt periode.

Med Innskudd med bindingstid er dine midler sikret rente som til enhver tid er i takt med endringer i Norges Banks styringsrente. Minimumsinnskuddet er kr 50.000,-.

Renten vil følge endringer i Norges Banks styringsrente i perioden og justeres 15. dag etter Norges Banks endring. Varsel om renteendring sendes til deg som kunde ved endring til ugunst for deg. Fjorårets rente kan ikke tas ut gebyrfritt. Kontoen er sperret for innskudd og vises ikke i nettbank eller mobilbank.

 

Våre bankkontorer

Finn nærmeste kontor. Se åpningstider og avtale møte om boliglån.

Se våre kontorer

Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente. Nå er det enkelt å søke lån på nett.

Søk boliglån

Erklæring om antihvitvask

Fått brev og ikke har nettbankavtale?

Fyll ut kundeerklæring