Kundevalgmøter

Sparebanken Øst inviterer til valg av representanter til forstanderskapet torsdag 10. mars 2016.


KUNDEVALGMØTER 
avholdes
torsdag 10. mars 2016 kl. 18.30, i Drammen Børs 
(valgmøte for Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen valgdistrikt)

Stemmeberettigede ved valget er de kunder som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige kunder sitt sete, i kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker eller Drammen. 

Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget kundeforhold og én som representant for annen kunde. Representant for annen kunde må forevise fullmakt.

Bankens forstanderskap vedtok i møte 05.01.16 nye vedtekter. Antall forstanderskapsmedlemmer er redusert fra 48 til 32 og antall varamedlemmer er redusert fra 36 til 23. Som følge av dette, reduseres kundevalgtes andel fra 9 til 6 medlemmer og fra 6 til 4 varamedlemmer. Valgkomiteen vil på valgmøtene orientere nærmere om sitt arbeid.

Det skal til forstanderskapet i Sparebanken Øst velges:

  • 1 varamedlem fra Øvre Eiker kommune
  • 1 medlem fra Nedre Eiker kommune
  • 2 varamedlemmer fra Drammen kommune


Varamedlemmer velges for ett år. Valgperioden for nyvalgte varamedlemmer vil være fra og med forstanderskapets møte 31.03.16.

Se oversikt over nåværende forstanderskapsmedlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som er på valg, nederst i teksten.

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater.  Forslagene må være oversendt banken senest 4 uker før valget, dvs. innen 10. februar 2016.  Forslag med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse sendes til Sparebanken Øst, v/ adm. sekretær, pb. 67, 3301 Hokksund, eller til e-post nina.sem@oest.no.

18. februar 2016 vil valgkomiteen for kundevalgte legge ut valgliste og aktuelle paragrafer fra vedtektene på bankens hjemmeside.

På møtet vil det bli gitt en orientering om Sparebanken Øst og en presentasjon av foreløpig regnskap.  Orienteringen om regnskapet m.m. vil bli gitt felles for kundevalgmøtet og egenkapitalbeviseiermøtet (kl. 19.00).

De som ønsker å delta i valgmøtet må hente stemmerettsbevis i bankens lokaler innen onsdag 9. mars 2016, kl. 12.00.

 

Hokksund/Drammen, 26. januar 2016 
Frank Borgen
forstanderskapets leder

Oversikt over kundevalgte representanter
Valgkomiteens innstilling
Vedtekter

Hjelp og kundesenter

Vårt kundesenter svarer på dine spørsmål om bruk av kort, nettbank, BankID m.m. Gjelder det lån, sparing eller forsikring, kan du avtale et møte med en av våre kunderådgivere.

Ring
03220

Fra utlandet
+47 915 03220

KONTAKT OSS

VÅRE KONTORER OG ÅPNINGSTIDER