Bærekraft og ekskluderte næringer

Ut i fra etiske, samfunnsmessige og miljømessige hensyn er det enkelte næringer vi ikke kan finansiere

Vi ønsker å påvirke våre kunder til å bli mer bærekraftige, men enkelte næringer kan vi ikke finansiere. Dette er aktiviteter som er så negative for miljøet, samfunnet eller mennesker at påvirkning uansett ikke vil kunne få ønsket effekt.

Historisk har banken hatt liten eksponering mot karbonintensive næringer som kull og oljesand, eller næringer med etiske eller samfunnsmessige utfordringer som tobakk og pornografi. Likevel ønsker Sparebanken Øst å publisere holdninger til sektorer som har så store utfordringer det ikke er aktuelt å finansiere disse. I tillegg til å sette retningslinjer for vår egen virksomhet, ønsker banken å rette oppmerksomheten på aktiviteter som alle bør ta stilling til.

Se hvilke næringer banken ekskluderer

 • Kull
  • Kull er det fossile brenselet som slipper ut mest CO2 per enhet energi. Å fase ut kull er et av enkelttiltakene som vil bidra mest til at verden når klimamålene. Derfor ønsker ikke Sparebanken Øst å finansiere selskaper som direkte utvinner kull eller som produserer energi basert på kull.

 • Kontroversielle våpen
  • Sparebanken Øst skal ikke finansiere bedrifter som medvirker til utvikling, testing, produksjon, lagring eller transport av kontroversielle våpen, eller komponenter som er eksklusivt beregnet for bruk i kontroversielle våpen. Med kontroversielle våpen menes blant annet atomvåpen, klasebomber, biologiske våpen og kjemiske våpen.

 • Tobakk
  • Røyking er den dødsårsaken i verden som enklest kan forebygges. I følge WHO påfører røyking verdenssamfunnet helsekostnader og lavere produktivitet for over 1000 milliarder dollar i året. Den negative konsekvensen for enkeltindividers helse og kostnadene dette medfører samfunnet gjør at Sparebanken Øst ikke ønsker å finansiere selskaper som produserer eller utvikler tobakksprodukter, inkludert e-sigaretter.

 • Pornografi
  • Pornografi kan forbindes med kvinneundertrykkelse, avhengighet og kan påvirke menneskers syn på hva som er normal seksualitet, spesielt hos unge mennesker. Den enkle tilgjengeligheten av pornografi på nett gjør at det ofte er unge menneskers første møte med seksualitet. Medietilsynets kartlegging av unges digitale vaner viser at 49 prosent av 13-18 åringer har sett porno på nett, og at 57 % av disse så dette før de fylte 13 år.

   Det er også undersøkelser som identifiserer pornografi som en av driverne bak sexhandelen (sex trafficking) som foregår globalt. Ofrene for denne kriminelle aktiviteten er både voksne og mindreårige.

   De negative konsekvensene av pornografi, gjør at Sparebanken Øst ikke ønsker å finansiere produksjon eller distribusjon der hovedtyngden er pornografisk materiale.

 • Oljesand/tjæresand
  • Til forskjell fra konvensjonell olje, som pumpes opp fra flytende reservoarer, hentes oljesand ut fra dagbrudd, eller ved hjelp av damp eller kjemiske midler som gjør oljen flytende. Prosessen for å få ut oljen er svært energikrevende, og kan gjøre store inngrep i naturen. Dette kan blant annet skje gjennom åpne dagbrudd, eller ved at grunnvann forurenses. Den store negative klima- og naturpåvirkningen medfører at Sparebanken Øst ikke ønsker å finansiere direkteproduksjon av oljesand/tjæresand. Underleverandører er per i dag ikke omfattet.

 • Skiferolje/Skifergass
  • Skiferolje og skifergass utvinnes gjennom å knuse bergarter, såkalt «fracking», for å frigjøre olje og gass. For å gjøre dette pumpes vann og kjemikalier ned i grunnen for å knuse bergartene for å få fatt i oljen. Metoden slipper ut drivhusgasser både gjennom produksjon og mulige gasslekkasjer. I tillegg utgjør den en trussel for grunnvannet og genererer mye forurenset vann som må håndteres. Den store negative klima- og naturpåvirkningen medfører at Sparebanken Øst ikke ønsker å finansiere selskaper som har mer enn 10 % av inntektene fra direkteproduksjon av skiferolje og/eller skifergass. Underleverandører er per i dag ikke omfattet.

 • Olje og gass i Arktis
  • En stor mengde av verdens kjente olje og gassressurser er lokalisert i Arktis og det er anslått at ¼ av verdens uoppdagede ressurser finnes i dette området. Arktis er et av de områdene som er mest sårbart for ulykker i forbindelse med oljeutvinning. På bakgrunn av dette ønsker ikke Sparebanken Øst å finansiere direkteproduksjon av olje eller gass i Arktis. Underleverandører er per i dag ikke omfattet.