Sparebanken Øst investerer i Norwegian Block Exchange AS (NBX)

Pressemelding: En investering for læring og utvikling i fremtidige tjenester.

Læring og utvikling

Sparebanken Øst har siden 2005 sett det som viktig å få tilgang til kunnskap om og skaffe seg erfaring på sentrale digitale utviklingsområder i finansnæringen. Dette har vært og er spesielt viktig når det gjelder utvikling av bankens tradisjonelle produkter og tjenester. Sparebanken Øst har tilegnet seg meget høy kompetanse på digital distribusjon og endret kundeadferd som følge av den digitalisering som har skjedd i finansbransjen de siste 15 årene. Banken er videre meget tilfreds med at Vippssamarbeidet muliggjorde både eierskap og distribusjonsmuligheter på et annet tradisjonelt virksomhetsområde; betalingsformidling.

NBX – disruptiv og spennende

NBX har en ambisjon om å utfordre eksisterende finansielle økosystem hvor også virtuelle valutaer kan ha en plass. Selskapet har en disruptiv tilnærming til de etablerte modellene og Sparebanken Øst har derfor ønsket eierskap i selskapet for å skaffe ny kunnskap om nye løsninger. NBX planlegger å tilby løsninger for betaling, handel og sparing. Selskapets strategi vil med andre ord kunne berøre og utfordre bankenes tradisjonelle kjernedrift. Sparebanken Øst ønsker å lære av og forstå disruptive initiativ for å stå best mulig rustet i konkurransen om fremtidens kunder.

Realistisk og krevende

Sparebanken Øst har i tillegg vektlagt initiativtakernes strategiske teft og gjennomføringsevne når eierskapet er vurdert. Et mulig samarbeid med flyselskapet Norwegian vil kunne gi de nye løsningene en meget god start og banken ser et stort markedspotensial både nasjonalt og internasjonalt. Sparebanken Øst vurderer at selskapet har kommet langt i utviklingen av sentrale løsninger, disse virker å bli sikre, robuste og skalerbare. Det er viktig for Sparebanken Øst at selskapet på en god måte kan tilfredsstille de kvalitetskrav som myndighetene pålegger, herunder kundeidentifisering og antihvitvask. Selskapet er i en tidlig oppbyggingsfase og Sparebanken Øst har vurdert at læringseffekten av å delta allerede i den tidlige fasen vil være meget stor.

Sparebanken Øst – en solid investor

Sparebanken Øst-konsernet er meget solid og har, per 30.06.2019, en egenkapital på ca. NOK 4 milliarder og en kapitaldekning på 19,35 %. Eksponeringen i NBX utgjør NOK 15 mill., tilsvarende en eierandel på 16,3 %. Risikoen er høy i NBX, dog er investeringen økonomisk marginal for banken. Banken har vurdert at eierposten i NBX er forsvarlig, basert på bankens soliditet og risikoprofil, og ansvarlig i forhold til bankens behov og ønske om å følge med på den teknologiske utviklingen i bransjen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Sparebanken Øst, adm. direktør Pål Strand, paal.strand@oest.no,

tlf. 916 24 428

Norwegian Block Exchange AS, daglig leder Stig Kjos-Mathisen, stig@nbx.com