Lån og kreditter

Bedrifter har ulike lånebehov. Hos oss får du flere alternativer som dekker din bedrifts behov

Ta kontakt for lån og kreditt

Næringslån eller nedbetalingslån passer for din bedrift dersom du skal gjennomføre langsiktige investeringer. Et nedbetalingslån er en langsiktig form for finansiering, som utbetales i én sum og tilbakebetales etter avtalte terminer. Denne formen for finansiering sikrer din bedrifts fleksibilitet og handlefrihet, hvor ønsket sikkerhet kan være fast eiendom, kausjoner, driftstilbehør, kundefordringer eller varelager.

Tilbakebetalingsbetingelsene knyttet til et nedbetalingslån, herunder rente- og avdragsvilkår, er knyttet til bedriftens sikkerhet og betalingsevne.

Avdragsstrukturen på et nedbetalingslån vil  ofte henge sammen med hva din bedrift investerer i. Verdien ved anskaffelsestidspunktet og hvor raskt objektet faller i verdi vil være avgjørende i forhold til lengde på avdragsperiode. Eksempelvis vil  avdragsperioden for lån til fast eiendom være lengre enn hva tilfellet er for investering i driftstilbehør.

Våre låneprodukter

 • Byggelån for bedrifter
 • Driftskreditt landbruk
  • Med driftskreditt kan du i hovedsak finansiere de kortsiktige omløpsmidlene i bedriften. Driftskreditt innvilges som en beløpsramme tilknyttet bedriftens driftskonto.

 • Finansiering av næringseiendom
  • Våre bedriftsavdelinger finansierer mange næringseiendommer. Våre lokale kunderådgivere kjenner sitt geografiske nærområde og kan skreddersy løsninger for finansiering av næringseiendom. Hvert enkelt prosjekt vurderes nøye i forhold til struktur, profil og risiko, og lånene sikres med pant i fast eiendom. Vi vurderer risiko ut ifra sikkerheten i eiendommens kontantstrøm, beliggenhet og standard.

 • Garantier
  • Med bankgaranti sikres det at avtaler mellom to parter blir ivaretatt. Garantier brukes i forbindelse med betalingsavtaler, kontrakter eller lån.

 • Kassekreditt
  • Med kassekreditt har bedriften penger tilgjengelig til finansiering av innkjøp, produksjon, lager, lønninger, husleie og kreditt til kunder. Kassekreditt er kreditt knyttet til driftskontoen, og med en bevilget låneramme. Bedriften foretar nedbetaling etter behov og avtale.

 • Landbrukskreditt
  • Vi kan tilby landbrukskreditt med sikkerhet i landbrukseiendom. Med landbrukskreditt kan du få en avtalt kredittramme der du selv bestemmer når og hva du bruker kreditten på.

 • Nedbetalingslån
  • Med nedbetalingslån finansieres større eller mindre investeringer i eiendom, maskiner og produksjonsutstyr. Nedbetalingslån er en langsiktig form for finansiering som sikrer fleksibilitet og handlefrihet for bedriften. Nedbetalingstiden er avhengig av investeringen.

 • Remburs
  • Remburs brukes som oftest ved handel der kjøper og selger har liten eller ingen kjennskap til hverandre. Med remburs påtar kjøpers bank seg å betale selger et avtalt beløp når han presenterer forlangte dokumenter til avtalt tid og ellers oppfyller betingelsene i rembursen.

 • Renteswap
  • Renteswap er en avtale om bytte av rentebetingelser, normalt fra flytende til fast rente, i en nærmere bestemt periode. Hensikten med en renteswap er blant annet å redusere renterisiko ved å utnytte forventninger om stigende eller fallende renter.