Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Forstanderskapet er bankens øverste organ som skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter

Oppgavene til forstanderskapet er blant annet:

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Fastsette konsernets årsregnskap og disponering av overskudd
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité, og behandle andre saker som hører under forstanderskapet i henhold til lover og vedtekter

Forstanderskapet består av 32 medlemmer som er valgt blant innskytere, kommunevalgte, ansatte og representanter for egenkapitalbeviseierne.

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere avholdes onsdag 14. februar 2024, kl. 18.30, på O’Learys, Drammen.

Vedlagt følger innkalling med vedlegg: