Valg av innskytere til bankens forstanderskap

Forstanderskapet er bankens øverste organ som skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter

Det skal nå velges representanter for innskytere.

Valget gjennomføres fra 12. februar 2021, kl. 08.00 til 15. februar 2021, kl. 16.00.

Oppgavene til forstanderskapet er blant annet:

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Fastsette konsernets årsregnskap og disponering av overskudd
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité, og behandle andre saker som hører under forstanderskapet i henhold til lover og vedtekter

Forstanderskapet består av 32 medlemmer som er valgt blant innskytere, kommunevalgte, ansatte og representanter for egenkapitalbeviseierne.

Vedlagt følger innkalling med vedlegg:

Påmeldingsskjema innskytervalg 2021
Fullmaktskjema innskytervalg 2021
Innkalling til valg for innskytere
Innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer i Sparebanken Øst