Valg av innskytere til bankens forstanderskap

Forstanderskapet er bankens øverste organ som skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter

Det skal nå velges representanter for innskytere.

Valget avholdes mandag 6. februar 2023, kl. 18.30, på Consto Arena, Mjøndalen

Oppgavene til forstanderskapet er blant annet:

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Fastsette konsernets årsregnskap og disponering av overskudd
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité, og behandle andre saker som hører under forstanderskapet i henhold til lover og vedtekter

Forstanderskapet består av 32 medlemmer som er valgt blant innskytere, kommunevalgte, ansatte og representanter for egenkapitalbeviseierne.

Vedlagt følger innkalling med vedlegg:

Innkalling til innskytervalgmøte
Påmeldingsskjema
Fullmaktskjema
Oversikt over innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer