Hva er en PEP?

Med politisk eksponert person (PEP) menes fysisk person som:

 1. Innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister.
  1. Medlem av nasjonalforsamling.
  2. Medlem av styrende organ i politisk parti.
  3. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes.
  4. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank.
  5. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.
  6. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak.
  7. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.
  8. Nært familiemedlem
  9. Med nært familiemedlem menes:
  10. Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Kjent medarbeider
Med kjent medarbeider menes fysisk person som er kjent for å:

 1. Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person (PEP).
 2. Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person (PEP).
 3. Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person (PEP).