Ti år med blikket fremover

Bli med på en aldri så liten, men spennende reise, med adm. direktør i Sparebanken Øst, Pål Strand

I oktober 2010 tok styret i Sparebanken Øst beslutningen om hvem som skulle lede Sparebanken Øst videre etter 23 år med Trond H. Tostrup ved roret.

Det er i år ti år siden Pål Strand ble ansatt som bankens nye toppleder. I den forbindelse tok vi en prat med banksjefen om hvordan disse årene i lederstolen har vært.

Det lå ikke i kortene at Pål Strand skulle begynne i bank, hør hvordan det gikk til.

Portrettintervju med banksjef Pål strand i Verier (åpnes i YouTube)

– Når du ser tilbake Pål, hva er du mest stolt av at banken har fått til? Finanskrisa i 2008 dannet bakgrunnsteppe for min største utfordring når jeg ble ansatt som administrerende direktør i 2010. Det var et tydelig styre som ønsket at det ble iverksatt tiltak for å sikre at bankens omdømme og soliditet ble styrket. Bankens egenkapitalnivå og soliditet i 2010 ville ikke tilfredsstilt de kapitalkravene som møtte oss. Jeg er derfor svært fornøyd med at Sparebanken Øst ved inngangen til 2021 er en svært solid sparebank med godt omdømme i finans-markedet. Bankens totale egenkapital har økt fra ca. 1,9 milliarder i 2010 til ca. 4 milliarder kroner ved utgangen av 2020.

For å klare å gjennomføre en slik forbedring måtte det tas mange ulike grep, grep som ikke var enkle verken å beslutte eller å gjennomføre. Det var viktig å få ryddet i bankens balanse og dette førte til at vi kvittet oss med en del balanseposter som vi mente ikke passet inn i banken fordi de representerte for høy risiko. Vi foretok også en stor og nødvendig opprydding i bankens næringsportefølje for å redusere risikoen i porteføljen. Samtidig var det viktig å øke opp-merksomheten på bankens kjernevirksomhet. De nødvendige endringene hadde vi ikke klart å gjennomføre uten lojale og flinke medarbeidere som jobbet hardt for å utvikle banken og prestere på et høyt nivå. Godt bankhåndverk og god drift har vært avgjørende for å klare å øke soliditeten til dagens nivå. Det er kanskje dette jeg er aller mest stolt av at vi har klart. Jeg er også fornøyd med at Sparebanken Øst er en arbeidsgiver som evner å tiltrekke seg dyktige medarbeidere både fra Drammen og Eiker, omkringliggende kommuner som Oslo og Akershus, og fra andre bransjer enn finansbransjen.

Jeg kan kanskje være litt utålmodig, men jeg har også erfart at jeg har vært for tålmodig.

Vi har mange flinke ansatte som har bidratt og kommer til å bidra til utviklingen av banken. For å videreutvikle organisasjonens kompetansenivå og endringsevne er vi nødt til å tiltrekke oss nye medarbeidere som kan tilføre banken ny kunnskap og nye impulser. Det betyr at nye ressurser kommer inn i en organisasjon som allerede presterer på et høyt nivå og bidrar til ytterligere utvikling. Jeg registrerer at Nærings- foreningen i Drammensregion har hatt oppmerksomhet på viktigheten av at næringslivet i Drammen utvikler seg og klarer å tiltrekke seg arbeidere og ressurser fra hele regionen. Da er det tilfredsstillende å oppleve at en Eiker- og Drammensstyrt børsnotert bedrift klarer å være attraktiv for arbeidstakere som bor i Oslo og Akershus, og at vi selvsagt også tiltrekker oss flinke folk fra Drammen og Eikerbygda.

Når det gjelder avkastning og inntjening blir bankenes prestasjoner målt i prosent av egenkapitalen. Når banker skal sammenligne seg måler vi egenkapitalrentabiliteten for å se hvordan vi presterer i forhold til hverandre. Bankene er imidlertid forskjellige, både med hensyn til risikotoleranse og egenkapitalnivå, så begge disse forholdene bør hensyntas når vi vurderer bankens prestasjoner. En bank med høy risiko i balansen burde per definisjon tjene mer for å dekke potensielle fremtidige tap, og en bank med lav soliditet og egenkapitalnivå vil jo kunne beregne en høyere resultat-prestasjon i prosent enn i en bank med mer egenkapital og høyere egenkapitalnivå. Jeg er derfor meget fornøyd med bankens resultatprestasjoner hensyntatt bankens relativt lave risikotoleranse og høye egenkapitalandel.

Hvordan er det å være leder i banken dag kontra i 2011?

Forutsetningene for å drive bankvirksomhet har endret seg siden 2011. Det er en vanvittig endring som har skjedd på ti år og særlig har omgivelsene og de ytre forutsetningene de siste 3-4 årene forandret seg enormt mye. Endringene har vært store og omfattende på flere sentrale områder, og de treffer en hel finansnæring inkludert Sparebanken Øst. Det er først når man ser tilbake på hvordan vi jobbet for noen år siden at man virkelig forstår hvilke endringer som har skjedd, og hvordan dette har preget og vil prege bankens virksomhet og alle de som jobber i banken. Det er ikke tvil om at ansatte i Sparebanken Øst har blitt utsatt for svært store endringer, og det er imponerende å se hvordan de har taklet dette. Nye regulatoriske krav og retnings- linjer har bidratt til at arbeidsdagen er endret og økt kompleksiteten for eksempel innenfor kapital- og likviditets- området. Det er også økte rapporterings- og dokumentasjons- krav innenfor både gamle og nye fagområder som skaper en helt ny hverdag både for styret, ledelsen og ansatte i banken. Et annet område som er vesentlig forandret de siste årene er hvordan digitalisering og teknologi har påvirket markeds- og konkurransesituasjonen.

I mange år har vi snakket om hvordan teknologien ville endre kundeadferd, kunderelasjoner og kundeservice. De siste par årene har det ikke bare blitt med praten. Nå ser vi virkelig hvordan teknologien og nytt lovverk endrer forutsetningene for finansbransjen. For Sparebanken Øst har det vært viktig å tenke fornuftig og langsiktig, og vi har prioritert å bygge stein på stein for å kunne være relevante også i fremtiden.

Konkurranse- og markedssituasjonen, hva tenker du om det?

Sparebanken Øst har et stort geografisk nedslagsfelt. Det sentrale østlandsområdet består av ca. halvparten av Norges befolkning, og har et svært aktivt og sammensatt næringsliv. Vi befinner oss midt i smørøyet for økt sentralisering og urbanisering, og den økonomiske utviklingen i regionen fremstår robust. Det betyr også at konkurransen i bankens nedslagsfelt er meget stor, både på tjenester til privatkunder og til næringsdrivende. Med økt digital distribusjon kan vi si at mer eller mindre samtlige norske banker er aktører i dette markedet, supplert med de største nordiske aktørene. Sparebanken Øst har økt sin forvaltningskapital (uten emisjoner og fusjoner) med ca. 80 % i perioden fra 2010 til 2019.

Til sammenligning har DNB og de største regionbankene i Norge hatt vekst i samme periode på mellom 42 – 58 %. Banken har i enkelte perioder valgt å nedprioritere vekst, av hensyn til kvalitet, inntjening og soliditet. Over tid skal Sparebanken Øst konkurrere om gode kunder og vi skal vokse. Banken har valgt en «house of brands»-merkevarestrategi som inkluderer flere ulike konsepter som skal supplere den tradisjonelle distribusjonsmodellen i konkurransen. Dette strategiske valget bidrar til at vi er en moderne, fremtidsrettet og tradisjonell sparebank.

Jeg må også komme inn på myndighetenes regulering innenfor kapital- og soliditetsområdet. I skrivende stund har myndighetene valgt å innføre reguleringer for banker som opererer i det norske markedet. Dette skaper svært store konkurransefordeler for noen få store banker på bekostning av den store majoriteten av norske sparebanker, herunder Sparebanken Øst. Det er svært bekymringsfullt at norske myndigheter velger å forskjellsbehandle banker gjennom kapitalberegningsregelverket. Dersom myndighetene velger å opprettholde denne forskjellsbehandlingen vil det føre til store konsekvenser for strukturen i norsk finansbransje og for hvordan den enkelte lokale sparebank må innrette sin virksomhet i fremtiden.

Du har allerede vært inne på temaet distribusjon, hva tenker du om bankkontoret fremover?

bragernes kontoert, drammen torg

I dag har Sparebanken Øst 29 bankkontorer, og vi har 184 årsverk. Ved utgangen av 2010 hadde banken 22 bankkontorer og 261 årsverk. Sparebanken Øst har, som mange andre banker, klart å effektivisere driften så mye de siste ti årene at vi er relevante for kundene og også attraktive på pris når det er riktig. Vi er en av meget få sparebanker som har økt antall bankfilialer i samme periode. Vi opplever at bankkundene i stor grad tilpasser seg, og at de også er drivkraften, i den digitale utviklingen. Det er ikke slik at alle bare vil bruke banken digitalt, det er fortsatt mange som ønsker, og har behov for, en samtale. De trenger noen å prate med om de største og viktigste økonomiske valgene man tar i livet. Vi opplever at spesielt yngre mennesker som skal etablere seg ønsker en rådgivningssamtale. I 2020 har slike samtaler blitt gjennomført ved bruk av Teams eller telefon, men i en normalsituasjon er det fremdeles mange som ønsker å møte rådgiveren ansikt til ansikt. Sparebanken Øst har i mange år hatt en ambisjon om å tilby gode digitale løsninger samtidig som vi tilbyr kundene et kontor å besøke.

Fremover vil nok innholdet i og rollen for kontorene endre seg i takt med kundenes digitale modenhet og behov.

Sparebanken Øst er en børsnotert sparebank, hva betyr det for banken?

En sparebank er en selveiende institusjon. Det betyr at Sparebanken Øst er en stiftelse som styres av fire interessegrupper, og ikke av eiere som i et aksjeselskap. Loven fastslår at en sparebank styres av representanter fra

  • kundene (innskytere)
  • ansatte
  • egenkapitalbeviseiere (dersom det er en egenkapitalbevisbank)
  • eventuelt også representanter for lokalsamfunnet (kommuneoppnevnte representanter)

Sparebanken Øst har vært børsnotert, gjennom sine egenkapitalbevis, siden 1988. Til forskjell fra et aksjeselskap har en egenkapitalbeviseier ikke direkte eierskap i banken, men en rett til å kunne bli valgt inn i bankens forstanderskap eller generalforsamling i henhold til bankens vedtekter. En egenkapitalbeviseier har selvsagt også rett til utbytte på sine egenkapitalbevis dersom styret innstiller på slikt utbytte. Det å kunne hente egenkapital fra investorer i markedet har vært viktig for banken. Vi har ikke hatt behov for kapitalinnhenting etter 2009 og har derfor gjennom hele den siste ti-års perioden valgt å prioritere en ganske høy kontantutbytteandel til bankens egenkapitalbeviseiere, og det er det mange som setter pris på.

Banken har over 3.000 egenkapitalbeviseiere, de fleste av dem er vanlige lønnsmottakere som ønsker å spare med litt høyere risiko slik at de kan få litt høyere avkastning på sine sparemidler enn de har fått gjennom vanlige banksparing. I perioden 2011-2020 har banken utbetalt like i underkant av 700 millioner i utbytte til bankens egenkapitalbeviseiere. Det er i denne sammenheng viktig å nevne at bankens opprinnelse var bygd på et grunnfond bestående av midler som ble gitt fra en rekke forskjellige privatpersoner i Eiker og Drammen for snart 180 år siden. Det er dette grunnfondet som i dag har økt med 162 % til over 2,7 milliarder kroner og som nå utgjør ca. 70% av bankens totale egenkapital. Kapitalen er skapt gjennom snart 180 års drift og bare siden 2011 har banken økt denne egenkapitalen med 1,7 milliarder kroner, nesten en tredobling av grunnfondet bare siden 2010.

Allmennyttige gaver

– Jeg har lest at Sparebanken Øst bidrar med allmennyttige gaver til lokalsamfunnet og at dere «vil gjøre en forskjell» – hva mener dere med det? Ja, det stemmer. Samtlige norske sparebanker bidrar med midler til det lokalsamfunnet banken tilhører. Dette er et verdiprinsipp som har fulgt sparebankene i alle år, og det finnes helt sikkert spor etter slike bidrag helt fra sparebankenes opprinnelse.

Sparebanken Øst har lang tradisjon for å bidra i samfunnsutviklingen helt tilbake til slutten av 1800-tallet og banken har de siste årene økt de allmennyttige bidragene vesentlig. I perioden 2001 – 2010 bidro banken med ca. 50 millioner i allmennyttige gaver mens vi i perioden 2011 – 2020 økte de allmennyttige bidragene til ca. 230 millioner kroner hvorav ca. 133 millioner er disponert i perioden. Sparebanken Øst har mangedoblet sitt bidrag til lag og foreninger hovedsakelig i Drammen og Eiker. Dette er et enormt beløp, og vi opplever at bankens midler virkelig utgjør en stor forskjell for veldig mange. Det føles ekstra meningsfullt å støtte barn– og ungdomsarbeid i regionen. Det å støtte frivilligheten og de mange ildsjelene i vårt lokalsamfunn er viktig for å bidra til å anerkjenne alle de gamle og unge som hver eneste dag gjør en fantastisk jobb i nærmiljøet.

Når du ser deg tilbake, er det noe du angrer på?

Jeg har helt sikkert tatt noen feil valg og dårlige beslutninger i løpet av ti år. Jeg kan kanskje være litt utålmodig, men jeg har også erfart at jeg har vært for tålmodig. Uansett kunne jeg nok noen ganger sikkert tatt andre og bedre valg enn det jeg faktisk gjorde. Jeg vet at noen av mine nærmeste medarbeidere blir litt slitne av at jeg kan bli opptatt av detaljer og det kan jeg forstå. Det som er sikkert, er at det å ta beslutninger også betyr at man av og til tar feil beslutninger. Det er viktig at man ikke blir passiv og avventende, men at man lærer av de feil man gjør.

Hva med fremtiden – hvordan ser de neste 10 årene ut i finansbransjen og for Sparebanken Øst?

Det er vanskelig å skulle se så langt frem. Basert på den kunnskapen jeg har i dag ser jeg for meg at det vil bli flere strukturendringer i næringen. Det er naturlig at de strukturelle endringene kommer mellom banker som allerede har et tett samarbeid gjennom allianser. Som jeg nevnte tidligere er det svært viktig at alle bankene som driver virksomhet i Norge har like konkurransevilkår. Det er etter min mening dårlig næringspolitikk og en direkte krigserklæring mot Distrikts-Norge og et desentralisert samfunn, at bankene forskjellsbehandles på kapitalområdet ved at lik risiko blir ulikt behandlet i norske banker på den måten myndighetene har valgt å gjøre per dags dato.

Det er stor sannsynlighet for at nye digitale løsninger, nye prismodeller og nye produkter og tjenester vil se dagens lys i tiden fremover. Bankene har i et historisk perspektiv vært flinke til å samarbeide om utvikling av gode fellesløsninger, til glede for det norske markedet. Jeg er usikker på om næringen klarer å stå samlet om å utvikle
slike fellesløsninger i fremtiden.

Til tross for både ulike konkurransevilkår og strukturendringer i bransjen ser fremtiden lys ut for Sparebanken Øst. Vi har alltid likt å konkurrere og konkurransen mellom bankene kommer til å bli større fremover. Her kan vi ha en liten fordel. Sparebanken Øst er en selvstendig og uavhengig sparebank, både formelt og i holdning. Dette preger oss i hverdagen, på en positiv måte. Vi kan utfordre markedet og vi kan ta selvstendige valg. Det blir spennende å arbeide med nye kundebetjeningsprosjekter, nye produkter og tjenester og å prøve å bli enda bedre på kundeservice og kundebehandling. Jeg tror det blir viktig at næringen utvikler rådgivningstjenester som setter kunden enda mer i fokus, og jeg tror bankene må tilpasse sin virksomhet til at de tjener mindre på sine produkter og tjenester i fremtiden.

Sparebanken Øst er heldig som har et stort og velfungerende marked rett utenfor vinduet.

Både med hensyn til kundetilgang og rekruttering av kompetente medarbeidere. Banken har bare det siste året ansatt medarbeidere som tilfører oss kunnskap innen digitalt salg og forretningsutvikling, strategiutvikling og regulatoriske områder, ESG/Bærekraft, forretningsutvikling, konseptutvikling, salg og rådgivning og internkontroll-faget. Alle disse medarbeiderne forsterker en organisasjon som allerede presterer på et høyt nivå og evner å utvikle seg. Vi blir nok utfordret, men med flinke folk vil vi klare å løse utfordringene og sammen arbeide for at banken utvikler seg på en god måte også i fremtiden.

Kilde: Informasjonsbladet Verdier nr 1-21, foto: Elin Eike Worren

Helt til slutt må jeg si at jeg gleder meg til at Covid19-pandemien ikke lenger begrenser sosial aktivitet, og at alle de bekymringene og den engstelsen som vi har følt, og føler på, etter hvert kan slippe taket utover i 2021.