Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis er fritt omsettelige verdipapirer med mange likhetstrekk med aksjer. Hovedforskjellen fra aksjer er at egenkapitalbevis ikke gir eierrett til selskapsformuen i den utstedende sparebank. Bare sparebanker utsteder egenkapitalbevis. De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988.

Forskjellen på aksjer og egenkapitalbevis knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Dette innebærer at det årlige utbytte inklusive avsetning til utbyttereguleringsfond er begrenset til egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen multiplisert med overskuddet, (etter korreksjon for fond for vurderingsforskjeller og fond for urealiserte gevinster).

Egenkapitalbeviset utgjør en viktig del av sparebankenes kapitalbase. Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen utgjør 29 prosent av alle sparebankenes samlede egenkapital. Du kan selv lese mer om egenkapitalbevis på Sparebankforeningens nettsider.

Analytikerdekning

Følgende meglerhus har dekning på bankens egenkapitalbevis:

  • DNB Markets
  • Norne Securities AS
  • Pareto Securities

Utbyttepolitikk

Sparebanken Øst har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir en god og stabil avkastning på bankens egenkapital og skape verdier for egenkapitalbeviseierne ved konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene. Sparebanken Øst vil arbeide for at utbyttepolitikken over tid fører til stabil eierbrøk.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og samfunnskapitalen i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Øst vil sikte mot at inntil 50 prosent av overskuddet tilordnet egenkapitalbeviseierne utbetales som utbytte.

Sparebanken Øst tar videre sikte på å utdele utbytte på bankens grunnfond i form av gaver til allmennyttige formål, gavefond og/eller stiftelse med allmennyttige formål med inntil 50 prosent av overskuddet tilordnet grunnfondet.

Ved fastsettelsen av utbytter vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling, markedssituasjon, stabilitet i utbytte samt behov for kjernekapital.