Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis er fritt omsettelige verdipapirer med mange likhetstrekk med aksjer. Hovedforskjellen fra aksjer er at egenkapitalbevis ikke gir eierrett til selskapsformuen i den utstedende sparebank. Bare sparebanker utsteder egenkapitalbevis. De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988.

Forskjellen på aksjer og egenkapitalbevis knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Dette innebærer at det årlige utbytte inklusive avsetning til utbyttereguleringsfond er begrenset til egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen multiplisert med overskuddet, (etter korreksjon for fond for vurderingsforskjeller).

Egenkapitalbeviset utgjør en viktig del av sparebankenes kapitalbase. Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen utgjør 33 prosent av alle sparebankenes samlede egenkapital, og eierandelen i den enkelte bank varierer fra 12 til 70 prosent. Du kan selv lese mer om egenkapitalbevis på Sparebankforeningens nettsider.

Analytikerdekning

Følgende meglerhus har dekning på bankens egenkapitalbevis:

  • DNB Markets
  • Norne Securities AS
  • Pareto Securities
  • SpareBank 1 Markets

Utbyttepolitikk

Sparebanken Øst har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir en god og stabil avkastning på bankens egenkapital og skape verdier for egenkapitalbeviseierne ved konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og samfunnskapitalen i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Øst vil sikte mot at 50 til 75 prosent av overskuddet tilordnet egenkapitalbeviseierne utbetales som utbytte.

Sparebanken Øst tar videre sikte på å utdele utbytte på samfunnskapitalen i form av gaver til allmennyttige formål med 50 til 100 prosent av utbyttet som utdeles til egenkapitalbeviseierne. Ved fastsettelsen av utbytte og gaver vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling, markedssituasjon, stabilitet i utbytte samt behov for kjernekapital.