Hva er en disposisjonsfullmakt?

Ved å skrive en disposisjonsfullmakt gir du en annen person rett til å disponere spesifikk kontoer som står i ditt navn. Fullmakten kan signeres elektronisk av deg som er kontoeier, eller du kan komme innom et av våre kontorer for å signere. Dersom ikke disponenten er kunde i banken, må vedkommende bli det. For enkelthets skyld bør det opprettes nettbankavtale slik at oppgaver som å betale regninger og overføre penger kan utføres digitalt, men dette er ikke et krav. Disponenten vil se kontoen i sin nettbank og utføre betalingene ved å bruke sin egen BankID og nettbank.

Hvordan hjelpe med å betale regninger?

Om du ønsker å hjelpe en person med å betale regninger og overføre penger, kan kontoeier gi deg disposisjonsfullmakt. Det er kontoeier som oppretter en disposisjonsfullmakt via banken og disponenten bruker sin egen BankID og nettbank for å utføre oppgaver på vegne av kontoeier. Hvilke kontoer disponenten har tilgang til er synlige og håndteres i disponentens egen nettbank.

Hva vil det si å disponere en konto?

Som disponent får man tilgang til en eller flere spesifikke bankkontoer som eies av en annen person. Disponenten kan utføre oppgaver på vegne av kontoeier, slik som å betale regninger og overføre penger. Kontoeier bestemmer hvilke kontoer man ønsker at disponenten skal kunne ha tilgang til.

Kan flere disponere en konto?

Kontoeier kan oppnevne én eller flere disponenter ved å gi en disposisjonsfullmakt. For å bli disponent må kontoeier opprette en disposisjonsfullmakt gjennom å sende sikker e-post fra nettbanken, gi opplysninger om disponent, hvilke kontoer det gjelder og så signere avtalen elektronisk. Dersom disponent ikke allerede er kunde, må et kundeforhold opprettes og legitimasjon fremvises.
Kontoeier kan også ta kontakt med et av våre kontorer for å opprette disposisjonsfullmakt.

Hvordan bli disponent på en konto?

For å bli disponent må kontoeier opprette en disposisjonsfullmakt gjennom å sende sikker e-post fra nettbanken, gi opplysninger om disponent, hvilke kontoer det gjelder og signere avtalen elektronisk. Dersom disponent ikke allerede er kunde, må et kundeforhold opprettes og legitimasjon fremvises.
Det er også mulig å opprette disposisjonsfullmakt ved et av våre kontoer. Når disposisjonsfullmakten er signert og registrert i banken, vil disponent få tilgang til konto.

Hvordan ser man en konto man disponerer?

I «Min oversikt» i nettbanken vil du finne oversikt over hvilke kontoer du disponerer.

Hva er en PEP?

Med politisk eksponert person (PEP) menes fysisk person som:

 1. Innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister.
  1. Medlem av nasjonalforsamling.
  2. Medlem av styrende organ i politisk parti.
  3. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes.
  4. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank.
  5. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.
  6. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak.
  7. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.
  8. Nært familiemedlem
  9. Med nært familiemedlem menes:
  10. Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Kjent medarbeider
Med kjent medarbeider menes fysisk person som er kjent for å:

 1. Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person (PEP).
 2. Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person (PEP).
 3. Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person (PEP).

Hvordan kan jeg se at dette ikke er et svindelforsøk?

Er du usikker bør du logge inn i nettbanken. Vi oppfordrer deg alltid til å skrive inn oest.no manuelt. Dersom du er usikker på om det er banken som har kontaktet deg, ring vårt kundesenter eller se om det står noe om utsendelsen på oest.no.

Hvorfor spør banken om Politisk eksponert person (PEP)?

Det er fordi bankene er pålagt særlige plikter knyttet til såkalte politisk eksponerte personer (PEP). Banken trenger derfor informasjon om du har eller har hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller om du er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

Med høytstående offentlig verv eller stilling menes for eksempel statsoverhode, medlem av regjering eller nasjonalforsamling, dommer, medlem av styre i statseide selskaper mv (listen er ikke uttømmende). Stillinger på mellomnivå eller lavere nivå omfattes ikke, heller ikke ordinære medlemskap i politiske organisasjoner eller ideelle foreninger.

Hvorfor spør banken om skatteforpliktelser til andre land?

Norge, USA og OECD- landene har inngått avtale som pålegger norske banker å gi opplysninger om deres kunder til de nasjonale myndigheter i overensstemmelse med amerikansk lovgivning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standard (CRS). Formålet er å sikre riktig beskatning av konti skatteyter har utenfor sitt hjemland. Avtalen betyr også at banken er forpliktet til å undersøke om det er indikasjoner på om våre kunder og reelle rettighetshavere er skattepliktige til andre land.