Har du hørt om fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt bestemmer hvordan økonomien din skal styres - når du ikke kan gjøre det selv

Du har kanskje tenkt på hvordan du ønsker at økonomien din skal styres når du en dag ikke er i stand til å gjøre det selv. For eksempel om du rammes av demens eller akutt sykdom. I denne artikkelen får du forklaringer og råd fra bankens fagfolk.

Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal skjøtte dine økonomiske og personlige interesser den dagen det blir et behov, og hvordan det skal foregå. Statsforvalteren oppfordrer alle over 18 år til å skrive en fremtidsfullmakt. 

Alternativ til vergemål

Når man ikke lenger er i stand til å ivareta sine økonomiske eller personlige interesser, kan Statsforvalteren oppnevne en verge for deg. Vergemålet har noen begrensninger, blant annet må statsforvalteren godkjenne salg av fast eiendom og det er strenge vilkår knyttet til utdeling av forskudd på arv. Fremtidsfullmakter et alternativ til vergemål, og gir større frihet til selv å bestemme hva som skal skje med verdiene dine. Kanskje ønsker du at huset skal selges hvis du flytter på gamlehjem, eller at verdiene dine skal fordeles på en bestemt måte mellom arvingene før du dør?

Krav til fremtidsfullmakten

Når du skal lage en fremtidsfullmakt, er det et krav at du forstår hva fullmakten innebærer. Hvis du har begynnende tegn på kognitiv svikt, er det lurt å få en bekreftelse fra fastlegen, slik at det i etterkant ikke oppstår tvil om helsetilstanden da fremtidsfullmakten ble skrevet. Du må også ha to vitner. Vitnene må være over 18 år, og ikke tilhøre nærmeste familie eller ha noen egeninteresse i at fremtidsfullmakten opprettes. Det skal fremgå av dokumentet at det er en fremtidsfullmakt, og fullmakten må dateres og underskrives av deg og vitnene samtidig.

Fullmektigen

Fullmektigen må være myndig og ikke verge trengende selv. Det kan være ett av barna, eller noen andre du stoler på. Det kan være lurt å ha utpekt flere enn én fullmektig, i tilfelle noe skulle skje. Det bør være avklart på forhånd at fullmektigen(e) ønsker å påta seg oppdraget.

Fullmektigens oppgaver

Du står fritt til å bestemme hvilke oppgaver fullmektigen skal ivareta for deg. Fullmakten kan bl.a. regulere økonomiske forhold som disposisjonsrett på konto, betaling av regninger, salg/utleie av bolig, pengegaver osv, eller personlige forhold som rett til å representere deg i saker om offentlige ytelser og helsehjelp. Det finnes gode eksempler man kan ta utgangspunkt i, for eksempel på Vergemålsportalen. Men husk at fremtidsfullmakten bør skreddersys dine behov.

Det bør fremgå av fullmakten hvilket vederlag fullmektigen skal få for arbeidet. For å redusere risikoen for konflikter bør arvingene få tilgang til skattemelding og bankutskrifter på samme måte som fullmektigen. Hvis fullmakten innebærer at det skal gis forskudd på arv, bør du vurdere å rådføre deg med noen som har kompetanse på arverett når du skriver fullmakten.

Du må sørge for å oppbevare originalen på et sikkert sted, og informere dine nærmeste om innholdet i den og hvor originalen ligger. Både fullmektigen og arvingene bør få hver sin kopi.

Stadfestelse

De fleste banker (og Kartverket) krever at fullmakten er stadfestet av Statsforvalteren, før den kan gjøres gjeldende for økonomiske forhold. Når fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser, må fullmektigen varsle de nærstående, innhente legeerklæring på fullmaktgivers helsetilstand og sende en søknad om stadfestelse til Statsforvalteren. Hvilke krav som stilles til søknaden og dokumentasjonen som skal sendes inn, kan du lese mer om på nettsidene til statsforvalteren. Hvis vilkårene etter vergemålsloven kapittel 10 er oppfylt, blir fullmakten stadfestet og fremtidsfullmakten virksom overfor banken. Fullmektigen mottar en attest som bekrefter dette, og som gir fullmektigen rett til å handle på vegne av deg i tråd med fullmakten.

Kort om fremtidsfullmakt

  • Alle over 18 år kan opprette en fremtidsfullmakt
  • Lar deg bestemme hva som skal skje med verdiene dine den dagen du pga sykdom, ulykke eller kognitiv svikt ikke er i stand til det selv
  • Må skrives mens du fortsatt er i stand til å forstå hva fullmakten innebærer
  • Gir større frihet enn et vergemål
  • Må dateres og underskrives av to vitner og deg samtidig
  • Kan tilbakekalles eller erstattes av en ny fremtidsfullmakt så lenge du selv forstår betydningen av det
  • Les mer om fremtidsfullmakten på nettsidene til statsforvalteren, Regler om fremtidsfullmakt finns i vergemålsloven kapittel 10