Historien

Eiker Sparebanks grunnkapital ble dannet ved bidrag fra bygdas innbyggere, hovedsakelig jordbrukere. Den 11. januar 1843 ble Ekers Sparebank formelt stiftet.

I Nedre Eiker ble det åpnet egen bank 1. mars 1914 under navnet Nedre Ekers Sparebank som i 1970 ble slått sammen til Ekers Sparebank under navnet Eiker Sparebank.

Som den første sparebank i Norge inviterte Eiker Sparebank til offentlig tegning av grunnfondsbevis medio november 1988 etter en endring i sparebankloven som ga sparebankene adgang til å utstede grunnfondsbevis. Etter en vellykket emisjon ble bankens grunnfondsbevis tatt opp til notering på Oslo Børs 22. februar 1989.

1. oktober 1991 kjøpte Eiker Sparebank alle aksjene i finansieringsselskapet AS Financiering i Oslo. AS Financiering ble opprettet 11. juni 1930 og er det nest eldste av de eksisterende finansieringsselskaper i Norge. Selskapet arbeider primært mot privatkundemarkedet og tilbyr objektfinansiering i de deler av markedet hvor marginene er høye. Hensikten med overtakelsen var å tilføre Eiker Sparebank et akseptabelt årlig bidrag.

Med virkning fra 1. oktober 1993 overtok Eiker Sparebank Fokus Banks aktiviteter i Buskerud. For Eiker Sparebank medførte dette en betydelig sterkere markedsposisjon i Nedre Buskerud. Hovedhensikten var å styrke Eiker Sparebanks konkurranseevne samt å kunne utføre sin funksjon som en sterk lokalt forankret bank på en bedre måte.

Med bidrag fra 172 personer i Skoger herred, ble Skoger Sparebank stiftet 8. januar 1859. Grunnkapitalen var på til sammen 517 spesidaler ved stiftelsen. I 1866 hadde banken en fast ansatt funksjonær og banken hadde på dette tidspunkt 65.718 spd. i forvaltningskapital. Banken har i alle år vært lokalisert til Strømsø og Strømsø torg 9, som var bankens hovedkontor, ble tatt i bruk i 1962.

Banken etablerte sin første filial på Konnerud i 1975, deretter på Åskollen i 1977 og overtok i 1989 en filial fra Fokus Bank på Gulskogen. Skoger Sparebank har helt fra starten hatt som mål å være en bank med lokal tilknytning til drammensområdet. For å stadfeste denne forankring endret banken 18. mai 1990 navn til DrammensBanken Skoger Sparebank.

Banken vedtok i juni 1996 å delta i stiftelsen av Samarbeidende Sparebanker AS sammen med 11 andre sparebanker i østlandsområdet. Antallet sparebanker har i ettertid økt. Dette selskapet er et samarbeidsorgan for eierbankene spesielt rettet mot deltakelse i Sparebankgruppen AS der Samarbeidende Sparebanker AS er en likeverdige partner. De øvrige er Sparebanken Nord-Norge, Sparebanken Midt-Norge, Sparebanken Rogaland og Föreningssparebanken i Sverige.

I forstanderskapsmøte 5. desember 1996 i DrammensBanken Skoger Sparebank og i forstanderskapsmøtet 10. desember 1996 i Eiker Sparebank ble det truffet vedtak om å sammenslutte de to sparebankene til én bank med navn Sparebanken Eiker Drammen. Den sammensluttede bank har forretningsadresse Hokksund og hovedkontor beliggende på Bragernes i Drammen. 

Målsettingen med sammenslutningen er å skape en sparebank med lokal forankring i Eiker- og Drammens-regionen med dimensjon og kompetanse til å hevde seg i den sterke konkurransen som eksisterer i dagens bank-og finansmarked, ikke minst i Drammens-regionen. Sammenslutningen av de to sparebankene ble gjennomført med virkning fra 1. juni 1997 og med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 1997. 

Bankens forstanderskap vedtok 7. desember 1999 å endre bankens navn fra Sparebanken Eiker Drammen til Sparebanken Øst. 

24. august 2000 vedtok bankens forstanderskap å melde seg ut av samarbeidet i Samarbeidende Sparebanker AS og derigjennom samarbeidet i SpareBank1-alliansen.

Et hjerte for lokalsamfunnet i 180 år