Menneskerettigheter

Menneskerettighetene er rettigheter alle mennesker har uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, nasjonalitet eller hvor i verden de bor.

Dette er FNs menneskerettigheter

Menneskerettighetene består av 30 artikler og er rettigheter alle mennesker har uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, nasjonalitet eller hvor i verden de bor. Alle mennesker er født frie, derfor har vi de samme rettighetene.

Menneskerettighetene er nedfelt en rekke steder, blant annet i Verdenserklæringen om menneskerettighetene fra 1948, FNs to konvensjoner fra 1966 om henholdsvis sivile og politiske rettigheter, og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, og i ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Kartlegging i forbindelse med kredittprosessen

Sparebanken Øst har en næringsportefølje bestående av norske selskaper som driver sin virksomhet i Norge. Kundenes virksomhet er dermed regulert av norsk lov. Vi anser på bakgrunn av dette at risikoen for brudd på menneskerettigheter hos våre kunder er lav. Vi har likevel etablert en kartlegging sammen med kundene om forholdet til menneske- og arbeidsrettigheter i forbindelse med kredittprosessen.

Verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft

Leverandører av varer og tjenester til Sparebanken Øst må tilfredsstille bankens verdier og krav til bærekraft og ansvarlighet gjennom hele verdikjeden. Leverandører som opererer innenfor sektorer hvor banken anser at det er risiko for brudd på disse verdiene og kravene, avkreves en egenerklæring hvor det bekreftes og avkreftes ulike forhold. Tiltaket skal bidra til at leverandøren gjøres oppmerksom på bankens krav og videre bidra til å sikre at leverandøren har oppmerksomhet på og forståelse for at brudd på menneske- eller arbeidsrettigheter, negativ miljøpåvirkning, eller korrupsjon vil få konsekvenser for samarbeidet med banken.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold trer i kraft 01.07.22, og banken vil rapportere etter loven fra 2023.

Gjennom vårt medlemskap i UN Global Compact tar banken også et tydelig standpunkt i forhold til menneskerettigheter. UN Global Compact består av 10 prinsipper, og er et FN-initiativ for bærekraftig næringsliv.

Dette er verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.

6 av prinsippene omhandler menneske- og arbeidstakerrettigheter:
Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, (prinsipp 1) og påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene. (Prinsipp 2)

Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre arbeidstakers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis (prinsipp 3), og avskaffe alle former for tvangsarbeid (prinsipp 4) sikre reell avskaffelse av barnearbeid (prinsipp 5), og sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes. (prinsipp 6)

Menneskerettigheter som er viktigst for oss

Alle menneskerettighetene er viktige for oss. Likevel har vi plukket ut noen som er spesielt relevante for oss som bank:

Artikkel nr 12

Enhver har rett til privatliv og beskyttelse av sitt gode navn og rykte

  • Ny personopplysningslov trådte i kraft i 2018. Loven gir generelle bestemmelser om behandling av personopplysninger, dvs. opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person.
  • Sparebanken Øst har utarbeidet egne personvernerklæringer, en for kunder og en for ansatte. Vi har også eget personvernombud
  • Alle ansatte har taushetsplikt, og signerer erklæring om taushet ved ansettelse

Artikkel nr 23

Enhver har rett til arbeid, til å velge sitt yrke, og til rettferdig lønn

  • Sparebanken Øst er opptatt av mangfold og inkludering. Vi mener at mangfold på arbeidsplassen kan bidra til å skape prestasjonsmiljøer som kan forbedre både drift og utvikling av banken. Sparebanken Øst har ambisjon om å tiltrekke seg relevant kompetanse uavhengig av sosial bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og uttrykk, religion eller tro, etnisitet eller funksjonsevne.
  • Vi har en god tradisjon for å tilby ungdom/studenter arbeidstrening som ferievikarer.
  • I Sparebanken Øst har vi et meget begrenset antall ansatte som arbeider deltid. I disse tilfellene er bakgrunnen for deltidsarbeid enten at arbeidstaker er delvis ufør eller arbeidstaker selv har søkt om redusert arbeidstid i henhold til Arbeidsmiljøloven § 10-2.

Artikkel nr 26

Enhver har rett til utdanning

  • Utdanning har stor betydning for menneskers mulighet for å få et godt liv. Som sparebank har vi en samfunnsrolle ved å spre kunnskap og skape trygghet rundt privatøkonomiske forhold. Dette gjør vi blant annet ved å stadig øke kompetansen til våre rådgivere og dele vår økonomiske kompetanse med kundene våre, slik at kunder har bedre forutsetninger for å ta veloverveide økonomiske valg.
  • Vår deltakelse i Finansnæringens autorisasjonsordning bidrar til at bankens kunder også i fremtiden vil oppleve god og ansvarlig rådgivning fra Sparebanken Øst.
  • Gjennom Skoleprosjektet bidrar Sparebanken Øst med finansiell kompetanse til lokalmiljøet, der ungdom undervises i privatøkonomi