Våre prioriterte bærekraftsmål

Troen på et bærekraftig lokalsamfunn har alltid ligget oss nær. Vi ønsker fortsatt å bidra slik at samfunnet som helhet utvikler seg bærekraftig også i fremtiden.

Vi erkjenner at bærekraft er et enormt og komplisert område, og vårt mål er at vi hele tiden skal bli bedre enn det vi var i går.

FNs Bærekraftsmål

Verdens felles bærekraftsmål ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015 med tilslutning fra alle 193 medlemslandene. Bærekraftsmålene består av 17 overordnede mål, og 169 delmål, med målsetting om å nå målene innen 2030.Oversikt over alle FNs bærekraftmålMange tror bærekraftsmålene ikke gjelder oss i Norge, men land som har større utfordringer med tanke på likestilling, fattigdom, infrastruktur og styresett. Selv om vi har kommet langt i Norge, er det fortsatt mange områder hvor vi kan forbedre oss ytterligere. Dette kommer også tydelig frem i en stortingsmelding lagt frem i juni 2021 «Mål med mening». Derfor har vi i Sparebanken Øst valgt oss ut noen prioriterte bærekraftsmål, hvor vi allerede arbeider, men hvor vi også har ambisjoner om faktisk kunne utgjøre en forskjell på veien mot at vi i fellesskap når disse målene.

De utvalgte målene er:

 • Nr. 4 God utdanning
  • Bok og penn på rød bakgrunnVi bidrar til gode økonomiske valg

   Utdanning har stor betydning for menneskers mulighet for å få et godt liv. Som sparebank har vi en samfunnsrolle ved å spre kunnskap og skape trygghet rundt privatøkonomiske forhold. Dette gjør vi blant annet ved å stadig øke kompetansen til våre rådgivere og dele vår økonomiske kompetanse med kundene våre, slik at kunder har bedre forutsetninger for ta veloverveide økonomiske valg.

   Skoleprosjektet

   Sparebanken Øst har et eget skoleprosjekt som vi er meget stolte over. Gjennom Skoleprosjektet hjelper vi elevene til å ta innover seg hva som er viktig med tanke på valg av utdanning og senere yrke. Årlig når vi ut til omkring 1 500 skoleelever i 10. klasse. Opplæringsprogrammet er forankret i skolens læreplaner, og gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Gjennom dette arbeidet får elevene erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi.

 • Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • GrafOm vi som samfunn skal nå flere av bærekraftsmålene, er vi samtidig avhengig av økonomisk vekst. Et av delmålene handler om å stimulere små og mellomstore selskaper, som står for omkring 70% av verdiskapningen i privat sektor, og som er hoveddelen av Sparebanken Øst sine bedriftskunder. Banken ønsker å fremme langsiktig bærekraftig økonomisk vekst og bidra til å bryte koblingen mellom økonomisk vekst og miljøskader / uansvarlig ressursutnyttelse.

   Dette bidrar vi blant annet til gjennom å integrere bærekraftsfaktorer inn i kredittprosessen når bedrifter søker finansiering. Denne jobben gjør vi gjennom å kartlegge i hvilken grad den enkelte bedrift har fokus på eksempelvis miljø, arbeidsforhold, underleverandører, arbeidstid og retten til å organisere seg.

   For oss er det viktig at bærekraft skal være en faktor som bidrar til økonomisk vekst og legge til rette for inntjening i de bedriftene vi finansierer. Derfor er det viktigere at bedriftene tar noen steg i riktig retning, enn at det legges uoppnåelige mål som sees som motstridende til økonomisk gevinst.

   Det er ikke slik at det nødvendigvis blir billigere å låne kapital om selskapet har en bærekraftig profil eller har bærekraftige løsninger, men derimot at kostnaden går opp dersom det ikke er tilfelle. Bakgrunnen for dette er at klima og sosiale forhold ikke bare er en risiko for miljø og mennesker, men også en finansiell risiko. Dersom selskapene ikke har tatt dette innover seg, øker risikoen fro oss som bank, noe som vi må ta hensyn til i vår totalvurdering.

   For vår egen del integrerer vi bærekraft i alle ledd i organisasjonen. Vi arbeider blant annet med hvordan vi selv opptrer og setter krav til våre leverandører.

 • Nr. 13 Stoppe klimaendringene
  • Klimaendringer er en global utfordring, og de alvorlige konsekvensene har blitt tydeliggjort i den siste rapporten fra FNs klimapanel som ble offentliggjort i august 2021. Endringene kommer til å få konsekvenser for oss i Norge, men dessverre kommer det til å gå aller verst utover de delene av verden som ikke er like godt rustet som oss. Derfor er det viktig at vi alle bidrar til å finne løsninger til å redusere påvirkningene vi mennesker har på klima.

   Vi i Sparebanken Øst kartlegger våre bedriftskunder både med tanke på hvordan de påvirker miljøet, men også hvilke tiltak de gjør for å tilpasse seg fremtidige klimaendringer. Vi ønsker å være en samtalepartner, slik at bedriftene tar bærekraftige valg og gode forretningsmessige beslutninger. Vi er av den oppfatning at bærekraft og forretningsmodell ikke kan frikobles fra hverandre, men faktisk må understøtte hverandre for å lykkes.

   Øye med jordkloden inniHistorisk sett, har Sparebanken Øst hatt liten eksponering mot karbonintensive næringer, men likevel har vi valgt å publisere våre holdninger til spesielt utsatte sektorer. Blant annet ønsker vi ikke å finansierer direkte produksjonsselskaper innenfor klimasensitive næringer som kull, oljesand og skiferolje. Vi ønsker heller ikke finansiere selskaper som driver med produksjon av olje og gass i Arktis.

   Eiendom er den sektoren vi som bank har størst eksponering mot. I Norge står driften av bygg for omkring 40 prosent av energibruken. For å gi insentiver til å bygge mer energieffektive boliger, eller gjennomføre energitiltak, har vi lansert et grønt boliglån for privatkunder. Innenfor bedriftsmarkedet kartlegger vi blant annet energieffektiviteten til næringsbygg, og tar det med i totalvurderingen i kredittprosessen.

 • Nr. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
  • Fugl med blad/gren på liten hammerØkonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking, terrorfinansiering, svindel og korrupsjon er et stort globalt problem, som har alvorlige konsekvenser for økonomisk vekst, sosiale ulikheter, menneskerettigheter og miljøet. Derfor er det en av bankenes og finansinstitusjonenes største samfunnsoppgaver å bidra til å bekjempe slik kriminalitet.

   Sparebanken Øst har interne etiske retningslinjer som omfatter alle i organisasjonen, inkludert styret. Retningslinjene omhandler blant annet at ingen ansatte i Sparebanken Øst skal opptre på en måte som gir grunnlag for tvil om integritet eller tillitten til Sparebanken Øst. Sparebanken Øst aksepterer ikke ansatte som benytter sin stilling til å skaffe seg selv eller andre fordeler, eksempelvis korrupsjon og bestikkelser. Det er etablert et etikkutvalg som består av hovedtillitsvalgt, advokat, personalsjef, viseadministrerende direktør og administrerende direktør. Utvalgets oppgave er bankens etiske retningslinjer, samt behandle kritikkverdige forhold og varsler.

   Sparebanken Øst bruker betydelige ressurser på å sikre rettferdighet og velfungerende institusjoner gjennom vårt arbeide med antihvitvask og avdekning av terrorfinansiering, i tillegg til digitale bedragerier. Dette gjør vi blant annet gjennom å ha fokus på interne rutiner, opplæring og internkontroller. Vi sørger for å kjenne identiteten til våre kunder, innhente informasjon om hvordan midlene i kundeforholdet er ervervet og kartlegge hvordan kundene vil benytte bankens tjenester. For bedriftskunder ser vi på eierstrukturer og hva slags virksomhet den enkelte bedrift bedriver. Dette er bakgrunnen for at kundene blir stilt spørsmål om disse forholdene ved opprettelse av et kundeforhold hos oss. I tillegg overvåker vi og undersøker transaksjoner, og rapporterer mistenkelige transaksjoner til Økokrim.