Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Åpenhetsloven er en ny lov som trådte i kraft 1. juli 2022. Den pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Omfattet av loven

Sparebanken Øst er omfattet av Åpenhetsloven. Loven gjelder for større virksomheter etter definisjonen i regnskapslovens § 1-5, eller som på balansedagen overskrider minst to av tre fastsatte grenser for salgsinntekt, balansesum eller antall ansatte.

Alle kan derfor varsle om potensielle brudd eller brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos bankens leverandører eller forretningsforbindelser i denne kanalen ved å fylle ut skjemaet under.

Til varslingskanal

Aktsomhetsvurderinger

Et sentralt element i Åpenhetsloven er å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Aktsomhetsvurderinger er en prosess som iverksettes for å identifisere, forebygge, redusere og dokumentere hvordan vi håndterer eventuell negativ innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Aktsomhetsvurderingene skal utføres jevnlig, og minst en gang i året. De skal stå i forhold til virksomhetens størrelse og art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Sparebanken Øst vurderer risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i tilknytning til egen virksomhet, hos bankens leverandører og forretningspartnere. Forretningspartnere defineres i denne sammenheng som alle som leverer varer og tjenester til banken uten å være en del av leverandørkjeden.

Om oss

Sparebanken Øst er en regional sparebank på Østlandet. Vårt største forretningsområde er utlån til privatmarked og bedriftsmarked. Banken distribuerer produkter og rådgivning gjennom fysisk tilstedeværelse på kontorer spredt utover Østlandet, og også gjennom digitale kanaler.

23. april 2023

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter er viktigst for oss i Sparebanken Øst. Vi har plukket ut noen som er spesielt relevante for oss som bank. I tillegg er vi opptatt av at leverandører av varer og tjenester til oss må tilfredsstille bankens verdier og krav til bærekraft og ansvarlighet gjennom hele verdikjeden.

Mer om menneskerettigheter

Ansvarlighet

Styret i Sparebanken Øst har fattet vedtak om at virksomheten skal drive ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og banken har forankret ansvarlighet i styrende dokumenter og rutiner. Alle ansatte og medlemmer i styret har gjennomgått kurs i Åpenhetsloven.

Sentrale styrende dokumenter som beskriver hvordan vi fremmer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og vår verdikjede.

Ansvar

Ansvar for gjennomføringen av arbeidet med Åpenhetsloven fordeler seg slik:

Styret har det øverste ansvaret for å godkjenne styrende dokumenter innen bærekraft, herunder dokumenter som omhandler Åpenhetsloven.
Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for at arbeidet med Åpenhetsloven blir gjennomført i banken.

Direktør for virksomhetsområdet Marked, kommunikasjon og samfunnsansvar sitter i ledelsen, og har ansvaret for at alle områder i banken etterlever Åpenhetsloven.

Avdeling ESG/bærekraft hører til virksomhetsområdet Marked, kommunikasjon og samfunnsansvar. Avdelingen har ansvar for koordineringen av arbeidet rundt aktsomhetsvurderinger, oppdatering av nettsider som gjelder Åpenhetsloven og menneskerettigheter, og rapportering på loven.

Styret i Sparebanken Øst har fattet vedtak om at virksomheten skal drive ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og banken har forankret ansvarlighet i styrende dokumenter og rutiner. Alle ansatte og medlemmer i styret har gjennomgått kurs i Åpenhetsloven.

Redegjørelse for åpenhetsloven

Internt i banken

Alle ansatte i Sparebanken Øst skal ha gode arbeidsforhold som er i tråd med menneskerettighetene og norske lover. Banken er omfattet av norske lover og regler, tariffavtalene i finans, samt har vedtatt en rekke egne retningslinjer som berører temaene menneske- og arbeidstakerrettigheter. Gjennom aktivitets- og redegjørelsesplikten er banken pliktig til å jobbe med likestilling og mot diskriminering.

Sparebanken Øst er medlem av UN Global Compact, og gjennom medlemskapet tar banken et tydelig standpunkt til og plikter til etterlevelse av og rapportering på menneskerettigheter. UN Global Compact består av 10 prinsipper, og hele 6 av dem handler om menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Sparebanken Østs leverandører

Akkurat som alle ansatte i Sparebanken Øst skal ha gode arbeidsforhold i tråd med menneskerettighetene og norske lover, forventer vi det samme hos våre leverandører og forretningspartnere.
Sparebanken Øst har foretatt aktsomhetsvurderinger av alle leverandører i henhold til rapportering på Åpenhetsloven, og også for å etterleve vår egen Leverandør- og partnerstrategi. Vi har kartlagt og vurdert om det finnes faktiske og mulige risikoer for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeden eller forretningspartnere.

Felles for våre leverandører er at de enten er norske selskaper i Norge eller store internasjonale konsern, som holder til i Vest-Europa og Nord-Amerika. Dette er deler av verden hvor selskaper er underlagt regelverk. Sparebanken Øst har valgt i denne omgang å prioritere leverandører der vi ser at vi kan ha en påvirkningskraft.

Vi har gjennomgått alle bankens avtaler, og sett på bankens evne til å påvirke, og leverandørenes påvirkning på bankens drift. Leverandørene er vurdert for risiko for brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Leverandørene har enten tilgjengeliggjort informasjon på sine nettsider, eller besvart spørsmål direkte fra banken. Vi har sortert leverandørene etter bransje, geografisk område og type virksomhet. I de bransjene vi ser det kan være en forhøyet risiko, har leverandørene allerede over tid måttet signere en egenerklæring der de bekrefter og avkrefter noen forhold rundt menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

Konklusjon

Det er avdekket lav risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter internt i Sparebanken Øst. Banken er underlagt reglement og lovverk, og vi har rutiner for håndtering på plass dersom brudd likevel skulle oppstå.

Vi oppfatter at vi også har lav risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom leverandørkjeden. Banken har ikke avdekket brudd. Derimot har vi funnet mangelfull informasjon fra enkelte leverandører, som mulig kan innebære brudd. Dette gjelder 7 av totalt 158 leverandører. Vi har også identifisert 5 leverandører vi mener har en bransjerisiko, selv om disse per i dag har besvart våre spørsmål tilfredsstillende.

Tiltak fremover

Sparebanken Øst skal jobbe med leverandørene på tre områder:

  1. Virksomheter vi har en avtale med i dag som oppgir mangelfull informasjon, eller ikke har besvart våre spørsmål, om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  2. Virksomheter vi har en avtale med i dag som opererer i en bransje vi ser mulig kan være utsatt for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  3. Nye virksomheter vi vurderer/ønsker å inngå en avtale med

Vi skal bygge kunnskap gjennom opplæring og dialog med utvalgte leverandører slik at vi øker oppmerksomheten og bevisstheten rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette for at leverandører og samarbeidspartnere skal forstå hvorfor dette temaet er så viktig for oss. Enkelte virksomheter som har besvart våre direkte spørsmål noe mangelfullt vil vi følge opp tettere. Vi anser likevel risikoen som lav på bakgrunn av virksomhetens bransje, geografisk område og type virksomhet. Konkret vil oppfølgingen bestå av informasjon og dialog.

I tillegg vil vi følge opp leverandører som vi mener innehar en bransjerisiko. Disse har besvart våre spørsmål tilfredsstillende i dag, men vi ønsker å følge dem opp tettere fordi de driver virksomhet i en bransje som kan være utsatt for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Ved inngåelse av avtaler med nye leverandører vil vi foreta en aktsomhetsvurdering før avtaleinngåelse, og sette krav i samsvar med vår Policy for ansvarlige innkjøp.

Fremover vil vi kreve at samtlige leverandører kan dokumentere hvordan de jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

23. april 2023

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som du ikke finner svar på i dokumentene over, kan du sende e-post til baerekraft@oest.no og merke e-posten med «åpenhetsloven».

Henvendelsen din vil ble besvart i henhold til gjeldende frister, senest innen 3 uker.